NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ: "NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Ở NƯỚC TA"

Cập nhật: 28/08/2013

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Hội đồng khoa học đã đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ: "Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phương hướng đầu tư phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nước ta" do TS. Lê Anh Dũng chủ nhiệm.

   Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 8 năm 2013. Hội đồng do TS. Nguyễn Đắc Đồng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cùng các thành viên Hội đồng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

   Đề tài được nghiên cứu nhằm các mục tiêu:

     - Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng trình độ một số công nghệ chủ yếu, mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở Việt Nam.

     - Xác định phương hướng đầu tư, phát triển công nghệ cho các đơn vị sản xuất, nghiên cứu, triển khai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

    Hội đồng đã đánh giá cao kết quả thực hiện của Đề tài với 100% phiếu đạt xuất sắc và đề xuất sớm ứng dụng các kết quả vào thực tế./.

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế)