HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Cập nhật: 22/12/2020

Ngày 22/12/2020 Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình Khoa học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 là chương trình ở tầm quốc gia mang tính chất tổng hợp, liên ngành nhằm cung cấp các luận cứ khoa học và ứng dụng các công cụ, mô hình tiên tiến phục vụ thực hiện nhiệm vụ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường của Việt Nam.

Chương trình được triển khai với 43 đề tài nghiên cứu: 20 đề tài về ứng phó BĐKH; 16 đề tài về quản lý tài nguyên và môi trường; 7 đề tài nghiên cứu cơ sở khoa học đối với vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó Biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường và lựa chọn, chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Chương trình đã đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai bước đầu Nghị quyết số 120/NQ – CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu long thích ứng với BĐKH cũng như Kết luận số 56-KL/TW ngày23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW củaBan Chấp hành Trung ương. Các kết quả nghiên cứu trong Chương trình, đã góp phần thể chế, chính sách, đặc biệt như việc sửa đổi và trình thông qua Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ sửa đổi Luật Đất đai. Đặc biệt góp phần vào thực hiện các Hiệp định, thỏa thuận quốc tế và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam tham gia.

Chương trình đã tổ chức đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia 30 đề tài, đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở 9 đề tài. 04 đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp quốc gia đánh giá xếp loại xuất sắc trong đó có đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến động sử dụng đất” do TS. Nguyễn Phi Sơn - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ làm chủ nhiệm 
(tóm tắt đề tài, tải tại đây).
 

 
 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đánh giá cao kết quả của các đề tài cấp quốc gia, không những đề xuất được các giải pháp hiệu quả cho ngành tài nguyên và môi trường mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Ngoài ra còn góp phần phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cung cấp luận cứ, cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp hiệu quả cho việc thực thi chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kết luận tại Hội nghị Bộ trưởng cho biết vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang đứng trước những thách thức lớn và diễn biến quá nhanh, khó lý giải, do đó cần thiết phải đẩy mạnh hành động. Bộ trưởng nhấn mạnh, chìa khóa để giải quyết những vấn đề này chính là khoa học công nghệ, vì vậy trong thời gian tới, tiếp tục tư duy, hoàn thiện “những đứa con tinh thần” để đưa nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn, chuyển hóa thành năng lực quản lý để có thể tác động góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tài nguyên, môi trường và kinh tế xã hội.
 

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm với các nhóm và cá nhân đạt thành tích xuât sắc trong Chương trình KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường.

 

                                                                 TS. Nguyễn Phi Sơn trình bày báo cáo tại Hội nghị

                                                                                                                                            (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)