TỔ CHỨC NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Cập nhật: 02/11/2010

Tổ chức nghiệm thu chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Ngày 26 tháng 10 năm 2010 Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ:

“Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống qui hoạch sử dụng đất trong thời kỳ công nghiệp hoá” do Chủ nhiệm chương trình TS. Nguyền Dũng Tiến và các thành viên thực hiện.
 

(Theo Phòng KHCN&HTQT)