HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC NĂM 2009 CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Cập nhật: 05/04/2010

Năm 2009 Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã hoàn thành 05 đề tài và 01 dự án chuyển tiếp của 2008 hiện nay các đề tài và dự án đã hoàn thành.

- Đề tài: "Nghiên cứu chuẩn hóa tập Bản đồ điện tử Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh".

          Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thanh Bình

          Mục tiêu đề tài: 

          Nghiên cứu xây dựng khung tiêu chuẩn về nội dung, cấu trúc và phương pháp thể hiện tập bản đồ điện tử tài nguyên và môi trường cấp tỉnh phục vụ công tác quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên môi trường cho phát triển bền vững.

- Đề tài: "Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống nhất cho cả lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên cơ sỏ không sử dụng mặt nước biển trung bình"

          Chủ nhiệm đề tài: GS.TSKH. Phạm Hoàng Lân

          Mục tiêu của đề tài nghiên cứu: 

          Xây dựng các luận cứ khoa học và thử nghiệm thiết lập một số điểm gốc độ cao chuẩn trên đất liền và hải đảo không sử dụng mặt biển trung bình.

- Đề tài: "Nghiên cứu mối quan hệ giữa nội dung hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với thị truờng bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn lực đất đai - bất động sản.

          Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Lanh

          Mục tiêu đề tài:

               + Làm rõ được lý luận và thực tiễn về vai trò, mối quan hệ, tác động giữa nội dung hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với thị truờng bất động sản.

               + Đề xuất các giải pháp tăng cường nội dung hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất với thị truờng bất động sản nhằm thúc đẩy nguồn lực đất đai - bất động sản ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và để xuất các giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã".

          Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thu Hằng

          Mục tiêu đề tài:

               Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn kỹ thuật thành lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết trên địa bàn xã.

- Đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp xây dựng vùng giá trị đất đai"

          Chủ nhiệm đề tài: TS. Trịnh Hữu Liên 

          Mục tiêu đề tài:

               Đề xuất phương pháp và quy trình định giá đất dựa trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính và hệ thống thông tin địa lý thông qua công tác xây dựng vùng giá trị đất (giới hạn ở nhóm phi nông nghiệp tại khu vự đô thị).

- Dự án sản xuất thử nghiệm: "Ứng dụng công nghệ sử dụng ảnh viễn thám và GPS đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực ngập nước ven biển"

          Chủ nhiệm dự án: ThS. nguyễn Phi Sơn

          Mục tiêu của dự án sản xuất đặt ra:

               + Ứng dụng công nghệ sử dụng ảnh viễn thám và GPS đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực ngập nước ven biển

              + Xây dựng quy trình công nghệ đo vẽ  thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất khu vực đất ngập nước ven biển bằng công nghệ GPS và ảnh vệ tinh. 

Đinh Tài Nhân (Theo Phòng KHCN và HTQT)