PHÒNG NGHIÊN CỨU BẢN ĐỒ VÀ GIS

Cập nhật: 22/06/2009

Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và GIS.

Vị trí và chức năng

Phòng Nghiên cứu Bản đồ và GIS là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và GIS.

Nhiệm vụ và quyền hạn

     1. Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bản đồ và GIS; xây dựng các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ về bản đồ và GIS, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

     2. Nghiên cứu cơ sở khoa học thành lập các thể loại bản đồ, atlas và hệ thống thông tin địa lý phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên và môi trường.

     3. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển phần mềm chuyên dụng phục vụ việc thành lập bản đồ, khai thác và quản lý thông tin địa lý, giải quyết các bài toán chuyên ngành bản đồ và GIS trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

     4. Tham gia xây dựng các chuẩn thông tin, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực bản đồ và GIS.

     5. Tham gia xây dựng các dự án, đề tài nghiên cứu - thí nghiệm và hợp tác nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Viện, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực bản đồ và GIS.

     6. Nghiên cứu ứng dụng và quản lý các phần mềm bản đồ và GIS theo sự phân công của Viện trưởng.

     7. Tham gia đào tạo sau đại học của Viện.

     8. Tham gia hội đồng khoa học - công nghệ và đào tạo, hội đồng nghiệm thu các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện.

     9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; quản lý cán bộ, viên chức, lao động theo quy chế của Viện và pháp luật của nhà nước. 

    10. Báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

    11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.