HỘI THẢO ĐỀ TÀI

Cập nhật: 04/05/2018

Hội thảo Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện”

Mục tiêu của Đề tài:
     - Xây dựng modul hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
  Sau khi Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học đã có những ý kiến góp ý thiết thực, giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện từ kết cấu báo cáo cho đến những vấn đề cấp thiết được đặt ra trong thực tiễn.
  Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa báo cáo để chuẩn bị bảo vệ trong thời gian sớm nhất./.