ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

Cập nhật: 05/05/2009

Ngày 31 tháng 3 năm 2009, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở 02 Đề tài.

02 Đề tài:

- “Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố ngoại cảnh đến độ chính xác của kết quả đo thuỷ chuẩn bằng máy thuỷ chuẩn điện tử trong điều kiện Việt Nam” do KS. Tống Văn Thoàn làm chủ nhiệm ;

- “Nghiên cứu thiết kế nội dung cho nhóm Bản đồ địa môi trường dạng số ở tỷ lệ lớn” do KS. Trịnh Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm;

Buổi họp có sự tham gia của nhiều cán bộ khoa học, cán bộ quản lý và một số cán bộ thuộc các phòng nghiên cứu, các Trung tâm trong Viện tới dự. Đây là những đề tài được đăng ký thực hiện trong năm 2008, nhằm giải quyết các vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, kết quả của đề tài là những căn cứ khoa học giúp cho các đơn vị quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ có thể đưa vào các quy định kỹ thuật, quy phạm …để áp dụng rộng rãi.