HỘI THẢO ĐỀ TÀI KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ VẬN HÀNH HÀNG HOÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM

Lượt xem: 0Cập nhật: 02/01/2002

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2009, cơ quan chủ trì đề tài Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức hội thảo đề tài nghiên cứu cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ chế vận hành hàng hoá quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam" do Cử nhân Luật Đặng Thái Sơn làm Chủ nhiệm và nhóm tác giả thực hiện.

Buổi hội thảo có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ quản lý khoa học trong và ngoài Viện như: Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ TNMT; Tổng cục Quản lý đất đai; Hội Khoa học đất; Trường Đại học kinh tế quốc dân; Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế TW; Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường;

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo tổng quát kết quả nghiên cứu, các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng của nhóm tác giả và cho rằng đề tài đã mạnh dạn bứt phá trong nghiên cứu và mang tính độc lập. Đồng thời, hội nghị cũng tham gia một số ý kiến bổ ích giúp cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn từ kết cấu báo cáo cho đến những vấn đề cấp thiết được đặt ra trong thực tiễn đối với hàng hoá quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Nhóm tác giả đã tiếp thu ý kiến chỉnh sửa báo cáo để bảo vệ cấp cơ sở trong thời gian sớm nhất./.