CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM PHỐI HỢP VỚI VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC "ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC"

Cập nhật: 06/01/2010

 


Nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị Khoa học “Đo đạc và Bản đồ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” tại Trung Tâm Hội nghị Quốc gia ngày 24/12/2009.

Đo đạc bản đồ là một ngành khoa học. Từ thời nhà Lê, bản đồ đã được nghiên cứu sử dụng như một công cụ để quản lý đất nước và cho đến nay bản đồ vẫn luôn là tài liệu phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Qua quá trình phát triển, đến nay trình độ công nghệ đo đạc bản đồ của nước ta có thể sánh ngang với nhiều nước trong khu vực. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học trong công tác đo đạc và bản đồ luôn được quan tâm trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Ngành, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức Hội nghị Khoa học “Đo đạc và Bản đồ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” để trao đổi, thảo luận về những vấn đề khoa học kỹ thuật, những kiến thức, kinh nghiệm quản lý và đào tạo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đang được quan tâm và định hướng cho phát triển trong tương lai.


                                           (Theo Phòng KHCN và HTQT)