THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Cập nhật: 07/03/2021

Chính vì vậy, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam vào ngày 08 tháng 9 năm 2021.

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 là "... đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo" dựa trên đột phá chiến lược, trong đó cần "... chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số" đã được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thông tin dữ liệu địa lý là động lực cho quá trình phát triển. Việc xác định và thúc đẩy vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại, của các bộ, ngành, lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân trong thu nhận, xử lý và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là điều kiện cần thiết và tiên quyết cho sự thành bại của quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số.
Chính vì vậy, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại”.
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các bộ, ngành, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin, phổ biến các kết quả nghiên cứu, giới thiệu các thiết bị, công nghệ đo đạc bản đồ mới về thu nhận, xử lý, chia sẻ, trao đổi dữ liệu nhằm xây dựng, ứng dụng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.
Hội thảo dự kiến được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam vào ngày 08 tháng 9 năm 2021 với sự tham gia của các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong và ngoài lĩnh vực Đo đạc bản đồ và Thông tin địa lý trên cả nước. Chủ đề chính của Hội thảo bao gồm:
1. Định vị vai trò của thông tin dữ liệu địa lý quốc gia, đo đạc bản đồ hiện đại trong chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, đảm bảo quốc phòng an ninh.
2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về hạ tầng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia phục vụ quá trình chuyển đổi số trong các bộ, ngành, địa phương.
3. Ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị và phương tiện hiện đại trong thu nhận thông tin dữ liệu địa lý tự động, gần thời gian thực trong không gian 3D/4D đa quy mô dựa trên các công nghệ RS, UAV, GPR, GNSS/CORS, LiDAR…
4. Phát triển các kỹ thuật, phương pháp mới trong xử lý thông tin dữ liệu địa lý trên các nền tảng công nghệ GIS, BigData, AI, Machine Learning, Cloud Computing, Data Lake, Data Warehouse…
5. Kết nối, tích hợp, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu địa địa lý quốc gia phục vụ công tác điều tra cơ bản, xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý hạ tầng, quản lý lãnh thổ, xây dựng thành phố thông minh… của các cấp, các ngành, các địa phương.
Các tác giả có bài báo khoa học gửi đến hội thảo sẽ được phản biện và đăng toàn văn trong kỷ yếu có chỉ số ISBN.
Thông tin chi tiết, thể lệ viết bài và các thông báo của Hội thảo được đăng tải tại địa chỉ: http://vigac.vn/ hoi-thao-toan-quoc.
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý nhà khoa học, bộ, ngành, địa phương, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp viết bài tham gia Hội thảo. Bản tóm tắt báo cáo xin gửi tới Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trước ngày 26 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ email: btc.httq@gmail.com.
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý vị.
Trân trọng cảm ơn ./.

 

BẢN ĐẦY ĐỦ CỦA GIẤY MỜI XEM DƯỚI ĐÂY