VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021

Cập nhật: 29/01/2021

Ngày 29/01/2021, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Phạm Minh Hải.

Ngày 29/01/2021, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS. Phạm Minh Hải.

TS. Nguyễn Phi Sơn – Chủ tịch Hội đồng, phát biểu ý kiến

 

Theo Thông báo số 03/TB - VĐĐBĐ ngày 05 tháng 01 năm 2021, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ có nhu cầu xét bổ nhiệm 01 chức danh phó giáo sư chuyên ngành Viễn thám và GIS năm 2021. Tính đến ngày 08/01/2021, Viện đã nhận được 01 hồ sơ đăng ký của TS. Phạm Minh Hải.

Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 theo quyết định số 47/QĐ-VĐĐBĐ ngày 25/01/2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.

TS.Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Chủ tich Hội đồng cùng các các thành viên đã xem xét hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của TS. Phạm Minh Hải theo các tiêu chí đăng ký xét bổ nhiệm.

                                                           Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận

 

Hội đồng đã bỏ phiếu kín. Kết quả có 12/12 thành viên có mặt đồng ý bổ nhiệm TS. Phạm Minh Hải vào chức danh phó giáo sư chuyên ngành Viễn thám và GIS


                                                                    

                                                                              (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT & TC)