HỌP VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011-2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cập nhật: 08/04/2022

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030. Với vai trò là cơ quan chủ trì, chiều ngày 07/4/2022 tại Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức buổi họp với các đơn vị có liên quan bàn về nội dung và hình thức của hội thảo.

Chủ trì buổi họp: Ông. Nguyễn Phi Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học và Bản đồ, các Phó Viện trưởng, lãnh đạo, các cán bộ đại diện cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám Quốc gia, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cùng các chuyên viên phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí cũng có mặt đầy đủ. Nội dung buổi họp thống nhất như sau:

Đại diện các đơn vị tham gia buổi họp

 

Tên hội thảo:

Hội thảo 1: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ

Hội thảo 2: Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám.

Mục đích của hội thảo:

- Tổng kết, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ nổi bật của Bộ Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2021 trong lĩnh vực Đo đạc và bản đồ và lĩnh vực Viễn thám.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2021; giới thiệu các công trình có khả năng chuyển giao, áp dụng mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn của lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám.

- Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, Viễn Thám thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022-2025.

- Xây dựng định hướng chính về phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, Viễn thám đến năm 2030.

Nội dung hội thảo: 

Hội thảo lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ: Dự kiến có 4 báo cáo tham luận

1. Vai trò của nghiên cứu khoa học trong xây dựng các văn bản pháp luật và phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vự Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030.

2. Đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học trong phát triển công nghệ lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030.

3. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011- 2021 phục vụ điều tra cơ bản ngành tài nguyên và môi trường, định hướng đến 2030.

4. Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực, công bố khoa học và sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030.

Hội thảo lĩnh vực Viễn thám: Dự kiến có 4 báo cáo tham luận

1. Kết quả của nghiên cứu khoa học trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước về Viễn thám giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030.

2. Những thành tựu và vai trò của nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực viễn thám phục vụ các ngành và các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030

3. Đánh giá kết quả nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Viễn thám trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030.

4. Đánh giá kết quả đào tạo nguồn nhân lực, công bố khoa học và sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học  và công nghệ trong lĩnh vực Viễn thám giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo: 

Dự kiến từ ngày 10/5 đến trước ngày 18/5/2022 tại trụ sở Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, số 479 đường Hoàng Quốc Việt, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hình thức tổ chức hội thảo: 

Trực tuyến hoặc trực tiếp hoặc kết hợp.

 

                                       (Phòng Khoa học, ĐT, HTQT&TC)