Dự án: “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng khu dân cư lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại các lưu vực sông”

Cập nhật: 05/05/2009

Cùng với sự phát triển của đất nước hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa cũng phát triển mạnh, nước ta có một tiềm năng chiến lược về phát triển hệ thống giao thông đường thuỷ nội địa. Loại hình giao thông này không ngừng phát triển lớn mạnh, biểu hiện qua sự tăng vọt về số lượng bến cảng đường thuỷ nội địa và sự gia tăng các loại hình phương tiện tham gia giao thông đường thuỷ nội địa, nhiều tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia đầu tư, kinh tế ở các khu vực ven sông phát triển tạo nên một diện mạo mới.
Bên cạnh những tiềm năng, triển vọng và những hình ảnh tích cực là những tồn tại về sự gia tăng các vùng kinh tế ven sông cũng là lúc đất đai ven sông được sử dụng, các khu dân cư ven sông phát triển, bến cảng thuỷ nội địa không quy hoach xuất hiện, sự phát triển các hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa đồng thời cũng tiềm ẩn những vấn đề về mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông đường thuỷ cũng gia tăng. Đứng trước thực tế đó Luật giao thông đường thuỷ nội địa ra đời. Luật quy định về hoạt động giao thông thuỷ nội địa, các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa. Đối với công tác quản lý Nhà nước, luật đã quy định trách nhiệm cụ thể với chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ.
Qua thực tiễn cho thấy rằng việc quản lý đất đai đặc biệt là công tác quản lý đất khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông trong thời gian qua còn chưa được quan tâm đầy đủ, có rất nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng hoạt động của các khu dân cư ven sông dẫn đến tình trạng mết an toàn giao thông thuỷ. Mặt khác công tác đo đạc xác định hành lang an toàn giao thông phụ thuộc khá nhiều vào khả năng công nghệ đo, vẽ và quản lý. Khả năng kỹ thuật và kinh tế của các địa phương chưa đáp ứng được việc đo vẽ và xác định luồng và hành lang an toàn. Từ những thực tiễn trên dẫn đến sự cần thiết phải triển khai Dự án để xác định hiện trạng các khu dân cư lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại lưu vực các sông: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai để đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp quản lý hữu hiệu nhất.
Với mục tiêu, đánh giá hiện trạng các khu dân cư lân chiến hành lang an toàn giao thôgn đường thuỷ tại các lưu vực sông sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đồng Nai , nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp quản lý, dự án sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau;
- Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng khu dân cư lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại các sông.
- Thành lập bản đồ hiện trạng các khu dân cư lấn chiếm an toàn giao thông đường thuỷ tại các lưu vực sông
- Đánh giá mức độ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ và đề xuất các giải pháp quản lý, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thuỷ tại các lưu vực sông. 

Tin liên quan