Nghiệm thu công trình Đo trọng lực Hạng I ở Việt Nam

Cập nhật: 20/12/2011

Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp với trường đại học Tổng hợp Trắc địa và Bản đồ Quốc gia Matcơva và Viện nghiên cứu Khoa học trung tâm Trắc địa, Đo vẽ ảnh và Bản đồ mang tên FN. Krasovskii FGUP “TXNHIIGAIK”.

Thành phần Ban kiểm tra nghiệm thu: Trưởng Ban PGS.TSKH Hà Mịnh Hòa Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Thư ký KS. Lê sỹ Hiến Trưởng phòng Kế hoạch Tài Chính Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và các Ủy viên GS.TSKH Phạm Hoàng Lân trường Đại học Mỏ địa chất, TS Hoàng Ngọc Lâm Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, TS Dương Chí Công, Ths Nguyễn Phi Sơn, KS Tống Văn Thoàn Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.
Các thành viên đã nhất trí đánh giá kết quả đo Trọng lực hạng I từ tháng 10/2010 đến tháng 01/2011 là 29 điểm, sản phẩm giao nộp đầy đủ với chất lượng đạt yêu cầu đề ra. 

 

(Theo Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế)

Tin liên quan