Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Tuấn Anh.
Quy chế Đào tạo trình độ Tiến Sỹ của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Thực hiện Quyết định số 3080/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 07 năm 2011 về việc cho phép Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đào tạo trình độ tiến sỹ ...
Các giảng viên cùng Lãnh đạo Viện thăm quan máy móc, trang thiết bị của Viện Ngày 01/02/2012, Lãnh Đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt cuối năm các cán bộ tham ...