Ngày 13 tháng 6 năm 2013, tại phòng họp 213 - Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ diễn ra cuộc họp Hội đồng thẩm định sách giáo trình đào tạo trình độ tiến sĩ do GS. TS. Võ Chí Mỹ chủ ...
Quyết định về việc cho phép đào tạo chuyên ngành trình độ tiến sỹ
Ngày 19 tháng 11 năm 2014, tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của viện khoa học đo đạc và bản đồ đã xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ...
Đánh giá chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh khóa I