Các giảng viên cùng Lãnh đạo Viện thăm quan máy móc, trang thiết bị của Viện Ngày 01/02/2012, Lãnh Đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt cuối năm các cán bộ tham ...
THÔNG BÁO CHỈ TIÊU TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2012
THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2013
Ngày 18 tháng 11 năm 2013, Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã xem xét, đánh giá Hồ sơ dự tuyển, bài luận về dự định nghiên cứu của ThS. ...