Các giảng viên cùng Lãnh đạo Viện thăm quan máy móc, trang thiết bị của Viện Ngày 01/02/2012, Lãnh Đạo Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã tổ chức gặp mặt cuối năm các cán bộ tham ...
Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2013
Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đã họp xem xét, đánh giá Luận án của NCS Nguyễn Văn Hùng với tên đề tài:“Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn ...
Tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ đã họp thẩm định đề cương nghiên cứu sinh cho ThS. Nguyễn Văn Hùng