Trung tâm Tin học trắc địa và bản đồ
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Trung tâm Trắc địa công trình và địa chính
Trung tâm Triển khai Công nghệ Đo đạc và Bản đồ