KHỐI THI ĐUA SỐ IV TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2015

Cập nhật: 01/04/2015

Ngày 24-25 tháng 3 năm 2015 tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa, Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Khối thi đua số IV tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền năm 2015

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trương Văn Đạt, Phó Vụ trưởng, ông Trần Văn Tĩnh, chuyên viên Vụ Thi đua Khen thưởng và Tuyên truyền Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng toàn thể cán bộ Lãnh đạo, viên chức phụ trách công tác thi đua tại các đơn vị thuộc Khối gồm các đơn vị: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung, đã tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Bộ phát động, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng và đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III; Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, 10 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội... và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2015)...góp phần xây dựng các đơn vị trong Khối thi đua số IV và ngành Tài nguyên và Môi trường phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.      

Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011- 2015 của cả nước và tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường mà trọng tâm là chỉ đạo toành ngành thực hiện trong năm 2015: “Tiếp tục xây dựng thể chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, tập trung thực hiện cải cách hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường”. Quán triệt tinh thần thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động, Khối trưởng Khối thi đua số IV ông Đào Ngọc Long thay mặt Lãnh đạo Viện phát động phong trào thi đua trong toàn Khối với các nội dung chủ yếu như sau:     

1. Thi đua tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Trong đó tập trung xây dựng, ban hành cách văn bản hướng dẫn và triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết, các văn bản được Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành, nhất là việc hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; trình Quốc hội cho ý kiến Luật Khí tượng thuỷ văn. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường. Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.     

2. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, rà soát và tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường. Thực hiện cơ chế một cừa quốc gia, phấn đấu đến tháng 6/2015 kết nối chính thức hệ tống công nghệ thông tin của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW).     

3. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực quản lý trong ngành, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012- 2020. Tiếp tục chấn chỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính thi hành công vụ, nâng cao một bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành tài nguyên và môi trường theo tinh thần Chỉ thị 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.     

4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ tiếp thu kinh nghiệm, nguồn lực hỗ trợ của các nước, các tổ chức quốc tế, khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nghiên cứu, xây dựng chiến lược hợp tác ưu tiên với các đối tác song phương, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ các thoả thuận quốc tế đã ký kết. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.     

5. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2015 do Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và các cấp, các ngành phát động. Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI; Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện: Chỉ thí số 725/2011/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011- 2015; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” … Tiếp tục thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015 của đất nước.     

6. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập quốc tế. Phải coi công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái trong công tác, học tập và lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và Môi trường lần thứ III và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX trong năm 2015. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là nâng cao chất lượng xét khen thưởng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014, bảo đảm khen thưởng theo công trạng và thành tích xuất sắc chính xác, kịp thời, tăng cường khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, quan tâm các đối tượng lao động trực tiếp, đặc thù trong và ngoài ngành.     

7. Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua do Bộ trưởng phát động, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cụm thi đua số IV phát động phong trào thi đua năm 2015 và các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với việc tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy tối ưu mọi nguồn lực, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao.     

8. Các đơn vị trong khối thi đua số IV quán triệt, triển khai xây dựng, cụ thể hoá các nội dung thi đua do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động để tổ chức ký kết giao ước, đăng ký và phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực. Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 của từng đơn vị.      

9. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá văn nghệ, thể thao tạo khí thế phấn khởi thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong khối, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 của đơn vị. Khối thi đua số IV gồm các Viện, các Trường tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua thành 2 đợt như sau:     

* Đợt 1 từ 01/01/2015 đến 30/6/2015: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2015); 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015). Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ III. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện Địa chất Khoáng sản, 10 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.     

* Đợt 2 từ 01/7/2015 đến 31/12/2015: Thi đua lập thành tích chào mừng “Kỷ niệm 70 năm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2015). Thi đua hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2015.     

Khối trưởng khối thi đua số IV kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn khối phát huy những thành quả đã đạt được, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua, đảm bảo cho phong trào được thực hiện một cách liên tục, sôi nổi. Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XII của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên và môi trường.