SÁCH KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2020

Cập nhật: 29/03/2022

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV. Trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, với sự định hướng đúng đắn và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự quyết tâm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc", vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. 

Các xu hướng mới của kinh tế thế giới xuất hiện do đại dịch Covid-19 sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong trung và dài hạn như: Vai trò của một số thể chế đa phương được củng cố; tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu; và đặc biệt đại địch Covid-19 là cơ hội cho chuyển đổi số và thương mại điện tử phát triển. 

Trong bối cảnh đó, ngành khoa học và công nghệ đã nỗ lực xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các định hướng chiến lược phát triển cũng như phản ứng kịp thời trước những thách thức do đại dịch Covid-19 đặt ra, tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Chính phủ chỉ đạo để phát huy tiềm năng của các ngành, lĩnh vực, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Tiềm lực khoa học và công nghệ đã có sự phát triển đáng kể, năm 2019, số cán bộ nghiên cứu đạt 7,6 người (FTE) trên 1 vạn dân, tổng chi quốc gia cho NC&PT đạt 0,53% GDP với sự gia tăng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước. Hoạt động NC&PT và ĐMST đạt được kết quả ấn tượng. Năm 2020, Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) tiếp tục duy trì ở vị trí cao (42/131 quốc gia và nền kinh tế), đứng đầu các nước có thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN. Công bố quốc KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM 2020 có sự tăng trưởng mạnh với trên 18.000 bài báo, tăng 45% so với năm 2019. Đăng ký sáng chế trong nước năm 2020 đạt 1.020 đơn, tăng trên 41% so với năm 2019. 

Nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đem lại những lợi ích thiết thực cho xã hội và người dân, góp phần duy trì sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Chúng ta đã chế tạo thành công bộ Kit-test, triển khai nghiên cứu vaccine... phục vụ phòng chống dịch Covid-19.

 Tuy nhiên, khoa học, công nghệ và ĐMST nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ còn khiêm tốn, tỷ suất đầu tư cho cán bộ nghiên cứu còn rất thấp, hiệu suất hoạt động của khoa học và công nghệ chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm nổi bật mang tính đột phá. Khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực then chốt cho phát triển đất nước một cách nhanh và bền vững. 

Cuốn sách Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2020 trình bày những nét cơ bản của bức tranh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của nước ta trong năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chính gồm: Định hướng chiến lược, chính sách; nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo; đóng góp của khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; và một số nội dung khác. 

              Trân trọng giới thiệu.

                                                                                                         BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tải tài liệu tai đây:

https://drive.google.com/file/d/1ACQQ8weJB6j6JZzqsMcJ6mWWftT3gT1V/view?usp=sharing