Lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm, nâng cấp thiết bị radar xuyên ...

Sáng ngày 10/7/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm, nâng cấp thiết bị radar xuyên đất (GPR/GEORADAR) thế hệ RIS Family của hãng IDS GEORADAR (Italia). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
03.09.14 - 535 lượt xem
Sáng ngày 10/7/2017, Ban quản lý dự án “Tăng cường năng lực chuyển giao công nghệ cho các trung tâm trực thuộc Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ” tổ chức Lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm, nâng cấp thiết bị radar xuyên đất (GPR/GEORADAR) thế hệ RIS Family của hãng IDS GEORADAR (Italia). Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
03.09.14 - 535 lượt xem
Ngày 5-6-2009 Vụ Khoa học công nghệ - Bộ TNMT đã tiến hành các thủ tục cần thiết để nghiệm thu cấp Bộ cho Dự án SXTN: “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực Sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây bắc Việt Nam” (Chủ nhiệm Dự án: PGS. TSKH Hà Minh Hoà - Viện trưởng Viện Khoa học đo đạc và bản đồ).
03.09.14 - 535 lượt xem
Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009, Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ tổ chức tuyển sinh nghiên cứu sinh (đào tạo trình độ tiến sĩ) năm 2017 ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, mã số: 62.52.05.03. 
Sử dụng phương pháp tổng quát hoá tự động bằng phần mềm FME để nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở