Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Thông báo Tuyển Nghiên cứu sinh năm ...

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 của Viên Khoa học Đo đạc và Bản đồ
TNMT.2016.07.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy định về chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu đo ...
BĐKH.10/16-20: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý biến động tài nguyên, hoàn thiện ...
Nghiên cứu phương pháp xác định các giá trị dị thường trọng lực trên các đỉnh của các ô chuẩn trong cơ sở dữ liệu trọng ...
Nghiên cứu cơ sở khoa học hình thành Hệ thống địa chính biển Việt Nam (Marine Cadastre of Vietnam)